Απόφαση αριθμ. 7/48/2018

Απόφαση αριθμ. 7/48/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 1. Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-09-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32125/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4) Βασ. Νανόπουλος, 5) Μαρ. Καραμαλίκη, 6)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μιχ. Χατζής (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης),2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Κων. Ζήμος.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 48η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με αρ.κτ. 0612019 του ΟΤ.815 στην περιοχή ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 22803 /2856/22-08-2018 σχετική εισήγηση εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

Θέμα : “Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με αρ.κτ. 0612019 του ΟΤ.815 στην περιοχή ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου”

Η Αλεξοπούλου Ανδριανή του Κωνσταντίνου και της Σταματίας και ο σύζυγος αυτής Κατσούλας Γεώργιος του Χρήστου και της Δέσποινας, με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 22803/2856/11-7-2018 αίτησή τους ζητούν να καθοριστεί τιμή μονάδος που αφορά την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικά 7,96τμ (ο οποίος αναλογίζεται σε έκαστο σε 3,98τμ) προς την ιδιοκτησία τους με αριθμ.κτημ0612019 που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ 815.

Σύμφωνα με τον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή 563/493) και συνοδεύεται από το αντίστοιχο διάγραμμα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής, κλίμακας 1:1000, το εδαφικό τμήμα που μέλλεται να προσκυρωθεί στην εν λόγω ιδιοκτησία συνολικής επιφάνειας 7,96τμ αποτελείκαταργούμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμο) και έτσι το αναλογούν τίμημα των ιδιοκτητών θα καταβληθεί υπέρ του Δήμου Κορινθίων.

Η τιμή μονάδος έχει καθοριστεί από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006, αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους Φαρμάκη Γεώργιο και Βορτελίνο Σπυρίδωνα και από τη μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεοδοσίου Αναστασία με το από 6-8-2018 πρακτικό τους σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 /τ.μ.)

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε σύμφωνα με την παράγραφο Βii του άρθρου 73 του Ν.3852 / 2010 “νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” για τα ακόλουθα:

α) τον καθορισμό τιμής μονάδος για το προσκυρούμενο τμήμα γης, λαμβάνοντας υπόψη το από 6-8-2018πρακτικό της τριμελούς επιτροπής του Δήμου.

β) τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω προσκύρωση επιφανείας 7,96 τμ στην ιδιοκτησία των αιτούντων.

γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει τη συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά των ιδιοκτητών μετά την έγκριση της απόφασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου.

Συνημμένα:

 1. οι με αριθμό πρωτ. 25357 / 3099 / 2018 των Κατσούλα Γεώργιου και συζ. Ανδριανής

 2. πίνακας της με αρ.3920/15-5-2009 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής για την ιδιοκτησία του θέματος στο ΟΤ.815 καθώς και πίνακα της Πράξης Αναλογισμού της Π.Ε.

 3. Απόσπασμα διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για το Ο.Τ 815 κλ.1:1000

 4. Το από 6-8-2018 πρακτικό της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της σχετικής αίτησης, προτείνει την θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο,σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 3. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων:

 4. α) τον καθορισμό τιμής μονάδος για το προσκυρούμενο τμήμα γης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το από 6-8-2018 πρακτικό της Τριμελούς επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006, ήτοι με τιμή μονάδος της προσκύρωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ), που θα καταβάλλουν οι φερόμενοι συνιδιοκτήτες : κ.κ. Αλεξοπούλου Ανδριανή του Κωνσταντίνου και της Σταματίας και ο σύζυγος αυτής Κατσούλας Γεώργιος του Χρήστου και της Δέσποινας, για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 7,96 τ.μ., που επιμερίζεται εξ’ ημισείας, ήτοι από 3,98 τ.μ. σε έκαστο συνιδιοκτήτη, το οποίο θα προσκυρωθεί στην ιδιοκτησία τους με αριθμ.κτημ. 0612019 η οποία βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 815 από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο), ως αναλογούν τίμημα υπέρ του Δήμου Κορινθίων.

 5. β) την σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω προσκύρωση συνολικής επιφανείας 7,96 τ.μ.

 6. γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει την συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά των ιδιοκτητών, μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/48/2018.

Leave a Comment