Απόφαση αριθμ. 7/49/2018

Απόφαση αριθμ. 7/49/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-09-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32125/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4) Βασ. Νανόπουλος, 5) Μαρ. Καραμαλίκη, 6)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μιχ. Χατζής (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης),2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Κων. Ζήμος.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 49η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί λήψης απόφασης σχετικά με αίτηση της κ.Σοφίας Λαμπρινού, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24753/3024/18 από 13-08-2018, σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ.Σοφίας Λαμπρινού, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)».

Σας ενημερώνουμε, ότι μετά την έκδοση της αρ. 1828/2008 απόφασης του ΣτΕ, σε εκτέλεση της οποίας εκδόθηκαν οι αρ. 1/2010 και 3/2010 απαγορευτικές εγκύκλιοι του ΥΠΕΚΑ, ακυρώθηκε η δυνατότητα δόμησης στους οικισμούς της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους του Π.Δ/τος του έτους 1985 (ΦΕΚ 181/Δ/85), λόγω της απαγόρευσης δημιουργίας νέων δρόμων μέσα σε αυτούς, ή έστω της χρήσης – αξιοποίησης των ήδη δημιουργημένων και παραχωρημένων σε κοινή χρήση.

Προς επίλυση των ανωτέρω, ψηφίστηκε ο Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 35 του οποίου περιγράφεται η διαδικασία «κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου», ενώ σε εφαρμογή αυτών εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 39608/14.09.2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (60 Α΄)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2200/Β/30-9-2011.

Βάσει των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας κύρωσης εντός του οικισμού δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν.3937/2011, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου η οποία λαμβάνεται οίκοθεν είτε μετά από πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον προσώπου, ο οποίος φυσικά θα αναλάβει τη συνολική δαπάνη της διαδικασίας και την κατάρτιση του φακέλου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές απευθυνόμενος σε δικό του ιδιώτη μηχανικό και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία.

Επί του θέματος, με την αριθμ. Πρωτ.24753/3024/18 αίτησή της η κ.Σοφία Λαμπρινού, ζητά την κύρωση οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων για ιδιοκτησία της που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, η οποία εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη.

Το προς κύρωση τμήμα βρίσκεται εντός του οικισμού και οριοθετείται:

Ανατολικά από την δημοτική οδό που οδηγεί στον Αρχαιολογικό Χώρο

Νότια από δημοτική οδό (πλάτους 7,00 μ.)

Δυτικά από δημοτική οδό (μέσου πλάτους 5,50 μ.)

Βόρεια από το όριο ζώνης των 100,00 μ., του οικισμού σε συνδυασμό με το όριο του Αρχαιολογικού Χώρου.

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται θετικά για την διαδικασία κύρωσης του προτεινόμενου προς κύρωση τμήματος καθώς εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3937/2011.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε και εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό “Αρχαίας Κορίνθου” του Δήμου Κορινθίων, κατόπιν του αιτήματος της κ.Σοφ. Λαμπρινού.

Σε περίπτωση λήψης θετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει:

α) η συνολική δαπάνη σύνταξης του σχετικού διαγράμματος και κατάρτισης του φακέλου να βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες,

β) το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα να συνταχθεί και αποδοθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπ. Απόφασης αρ. 39608/11 (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-11),

γ) ο συνοδευόμενος φάκελος να περιλαμβάνει αυστηρά τα οριζόμενα της παραγράφου Β του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης αρ. 39608/11 και να υποβληθεί εις διπλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής.

Σημειώνεται ότι η κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού γίνεται με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου.

Συνημμένα:

  1. Η αριθμ. Πρωτ. 24753/3024/18 αίτηση της κ.Σοφίας Λαμπρινού

  2. Αντίγραφο της υπ. Αριθμ.17353/13-12-2005 Συμβολαιογραφικής πράξης παραχωρήσεως σε κοινή χρήση τμημάτων οικοπέδων για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου

  3. Αντίγραφο του υπ. Αριθμ. 7498/13-12-2005 πιστοποιητικού μεταγραφής Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου

  4. Το από Ιούλιο 2018 απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:1.000 των μηχανικών Ν.Γρίσπου και Αλ.Σακελλαρίου.

Ο Πρόεδρος μετά από προσεκτική μελέτη του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος και τηςσχετικής εισήγησης, προτείνει να εισηγηθεί θετικά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αιτούμενη έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου, του Δήμου Κορινθίων, καθώς εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3937/2011, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, την έγκριση του εν θέματι αιτήματος της κ.Σοφίας Λαμπρινού για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και με τις εξής προϋποθέσεις:

α) η συνολική δαπάνη σύνταξης του σχετικού διαγράμματος και κατάρτισης του φακέλου να βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες,

β) το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα να συνταχθεί και αποδοθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπ. Απόφασης αρ. 39608/11 (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-11),

γ) ο συνοδευόμενος φάκελος να περιλαμβάνει αυστηρά τα οριζόμενα της παραγράφου Β του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης αρ. 39608/11 και να υποβληθεί εις διπλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής.

Σημειώνεται ότι η κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/49/2018. 

Leave a Comment