Απόφαση αριθμ. 8/50/2018

Απόφαση αριθμ. 8/50/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 8

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 06-11-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 06η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38342/02-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4) Βασ. Νανόπουλος, 5) Μαρ. Καραμαλίκη, 6)Μιχ. Χατζής.

Α π ό ν τ ε ς

1)Γεώργ.Φαρμάκης, 2)Κων. Ζήμος., 3)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 50η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεωςπερί μετατόπισης περιπτέρου από την Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών και Δημοκρατίας στον Άσσο, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών πλησίον αερογέφυρας Λεχαίου» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 35373/15-10-2018, σχετική εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : “Εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την μετατόπιση περιπτέρου από την Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών και Δημοκρατίας στον Άσσο, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών πλησίον αερογέφυρας Λεχαίου”

Σχετικά:

1.Α.Δ.Σ. 112/2016 “Έκδοση κανονιστικής απόφασης λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων”

2.Την με αριθμ.Πρωτ. 34651/22-08-2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία χορηγήθηκε η άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου στον Κωνσταντίνο Ραυτόπουλο, ως άτομο με ειδικές ανάγκες. Η θέση του περιπτέρου καθορίστηκε στην Δημοτική Κοινότητα Άσσου και συγκεκριμένα στην Παλαιά Εθνική οδό Κορίνθου Πατρών και Δημοκρατίας.

3.Το με αριθμ.Πρωτ. 57951/07-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας γνώρισε ότι από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία προκύπτει ότι το περίπτερο το οποίο εκμεταλλεύεται ο Κωνσταντίνος Ραυτόπουλος στην Δημοτική Κοινότητα Άσσου, καταλαμβάνει ιδιωτικό χώρο.

4.Το με αριθμ.Πρωτ. 27834/16-08-2018 έγγραφό μας προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να μας γνωρίσει τους κοινόχρηστους χώρους στους οποίους το περίπτερο θα μπορούσε να μετατοπιστεί.

5.Την με αριθμ.Πρωτ.30102/07-09-2018 αίτηση του Βασιλείου Ραυτόπουλου ως εξουσιοδοτημένου από τον υιό του Κωνσταντίνο Ραυτόπουλο την οποία διαβιβάσαμε αυθημερόν στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

6.Το με αριθμ.Πρωτ.33207/27-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ότι το περίπτερο θα μπορούσε να εγκατασταθεί στην Παλαιά Εθνική οδό Κορίνθου Πατρών πλησίον της αερογέφυρας Λεχαίου.

Το γεγονός ότι η προτεινόμενη θέση προτείνεται και από τον κ.Κωνσταντίνο Ραυτόπουλο με την με αριθμ.Πρωτ. 33513/01-10-2018 αίτησή του, και δεν θίγει την αποδοτικότητα του περιπτέρου.

Το με αριθμ.Πρωτ. 34974/10-10-2018 Έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου, το οποίο μας κοινοποιήθηκε και σας γνώρισε πως μπορεί να μετατοπιστεί το περίπτερο στην προτεινόμενη από την Τεχνική Υπηρεσία θέση.

Προτείνουμε την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών και Δημοκρατίας στον Άσσο, από την υφιστάμενη θέση του η οποία καταλαμβάνει ιδιωτικό χώρο στον προτεινόμενο Κοινόχρηστο Χώρο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τους εξής λόγους:

Ο προτεινόμενος κοινόχρηστος χώρος από την Τεχνική Υπηρεσία είναι η παλαιά Εθνική οδός Κορίνθου-Πατρών πλησίον της αερογέφυρας Λεχαίου.

Ο προτεινόμενος χώρος μετατόπισης δεν θίγει την αποδοτικότητα του περιπτέρου και ο δικαιούχος επιθυμεί την μετατόπιση.

Για τον κοινόχρηστο χώρο της μετατόπισης, πλησίον της παλαιάς Εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών πλησίον της αερογέφυρας Λεχαίου, έχει εισηγηθεί θετικά η Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου με το αριθμ.Π.34974/10-10-2018 έγγραφό της.

Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει, να εισηγηθεί θετικά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την προτεινόμενη μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου από την υφιστάμενη θέση στην νέα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών πλησίον αερογέφυρας Λεχαίου, σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την αριθμ. 112/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, την μετατόπιση περιπτέρου από την Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών και Δημοκρατίας στον Άσσο, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών πλησίον αερογέφυρας Λεχαίου, σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/50/2018. 

Leave a Comment