Απόφαση αριθμ. 8/51/2018

Απόφαση αριθμ. 8/51/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 1. Αριθμός Πρακτικού 8

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 06-11-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 06η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38342/02-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4) Βασ. Νανόπουλος, 5) Μαρ. Καραμαλίκη, 6)Μιχ. Χατζής.

Α π ό ν τ ε ς

1)Γεώργ.Φαρμάκης, 2)Κων. Ζήμος., 3)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 51η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεωςπερί χορήγησης έγκρισης κοινής εισόδου – εξόδου οχημάτων σε γήπεδο στη θέση «Πύργος» Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 38205/01-11-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί χορήγησης έγκρισης κοινής εισόδου – εξόδου οχημάτων σε γήπεδο στη θέση «Πύργος» Δήμου Κορινθίων ».

ΣΧΕΤ. : 1.αρ. 36484/19-10-2018 αίτηση

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης του κ. Χρήστου Σταματίου, με την οποία αιτείται της έγκριση εισόδου-εξόδου βιομηχανικής εγκατάστασης (ελαιοτριβείο-τυποποιητήριο) σε γήπεδο στη θέση «Πύργος» Δήμου Κορινθίων» και έχοντας υπ’ όψη:

 1. Το Β.Δ. 465/70 “Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ” όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ.509/84, Π.Δ.1184/81, Π.Δ.143/89, Π.Δ.401/93, Π.Δ.118/06, και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα τα άρθρα 19, 21 και 39 αυτού και το Ν.4512/2018 άρθρο 159 (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018) .

 2. Tην εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.

 3. Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ.209/98 “Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας”.

 4. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07, Εγκύκλιος – 11/07 οδηγίες για το Π.Δ.118/06.

 5. Τον Ν.3852/2010, “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).

 6. Την αρ. πρωτοκ. 36484/19-10-2018 σχετική του θέματος αίτηση

 7. Την από 19/10/2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Χρήστου Σταματίου (συνοδεύει την αριθμ. Πρωτ.36484/19-10-2018 προαναφερόμενη αίτησημε την οποία δηλώνει:

 1. Έχω νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου

 2. Οι εγκαταστάσεις θα έχουν 1) χρήση ελαιοτριβείο –τυποποιητήριο και 2) Παγοποιείο.

 3. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας οδού υποχρεούμαι να προσαρμόσω με δική μου δαπάνη την είσοδο-έξοδο προς τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδό υπηρεσίας.

 4. Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου-εξόδου, προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν έχω την αποκλειστική ευθύνη.

 5. Με δική μου μέριμνα και επιβάρυνση θα φροντίσω για τη συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της διαμορφούμενης εισόδου-εξόδου.

 6. Με την φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων θα γίνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου, καθώς και η συντήρηση της σήμανσης, των φωτιστικών και λοιπών τεχνικών όπως αυτά εμφαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια.

 7. Ο ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος των εγκαταστάσεων θα είναι μικρότερος των 10 οχημάτων.

 8. Δεν θα γίνει νυχτερινή χρήση των εγκαταστάσεων

 9. Σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων, θα προβώ σε νέα αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου.

 10. Όλες οι εγκαταστάσεις πληρούν (ή θα πληρούν μετά από έκδοση αδείας) τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 1. Το από Οκτώβριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/500 συνταχθέντα από τον Βασίλη Μάρκου Πολιτικό Μηχανικό και αφορά την αιτουμένη άδεια εισόδου–εξόδου σε γήπεδο επιφάνειαςεμβαδού 5.195,42 τ.μ..

 2.  Οι εγκαταστάσεις του γηπέδου (ελαιοτριβείο-τυποποιητήριο με αριθμό αδειών : 787/2005, 250/2014 και παγοποιείο με αριθμό άδειας 22/1998) όπως αποτυπώνονται στο υπ’ όψη τοπογραφικό διάγραμμαέχουν πρόσωπο ανατολικά σε ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου Κορινθίων και επομένως απαιτείται έλεγχος ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και ορατότητα βάσει του Π.Δ. 118/2006.

 3. Ότι σύμφωνα με τα συνημμένα στην ως άνω αίτηση τεχνικά στοιχεία (τοπογραφικό διάγραμμα –τεχνική έκθεση), οι εγκαταστάσεις δεν προκαλούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο στην οδό καθώς ο ημερήσιος κυκλοφορικός φόρτος είναι 10 οχήματα, καθώς και η αιτούμενη είσοδος- έξοδος πληροί μεταξύ των άλλων τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/2006 (άρθρο 21 παρ.3 &4 : ορατότητα–απόσταση από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού και άλλης οδού) .

 4. Το πλάτος της αιτούμενης εισόδου είναι 10,50 μ. της δε εξόδου 11,90 μ. για την πρόσβαση των οχημάτων που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις του γηπέδου.

 5. Ότι δεν απαιτείται ηλεκτροφωτισμός της διαμορφωμένης εισόδου- εξόδου διότι δεν θα γίνει νυχτερινή χρήση των εγκαταστάσεων .

 6. Ότι η υπάρχουσα εγκατάσταση (μισθωμένο κτίριο με χρήση παγοποιείο στη επιχείρηση «ΠΑΓΟΤΡΟΠΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ» από τα προσκομιζόμενα στοιχεία της αίτησης) οφείλει να προσαρμοστεί στην αιτούμενη άδεια εξόδου βάσει της παρ. 8 του άρθρου 39 Β.Δ. 464/1970.

 7. Τα λοιπά προσκομιζόμενα με την αίτηση στοιχεία (συμβόλαιο ιδιοκτησίας – έγγραφα πολεοδομίας κλπ),

η υπηρεσία μας εισηγείται

θετικά στην χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής ασφαλτοστρωμένης οδού σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Χρήστου Σταματίου στην θέση «Πύργος» της Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, όπως απεικονίζεται στο από Οκτώβριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/500 συνταχθέντα από τον Βασίλη Μάρκου Πολιτικό Μηχανικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η κοινή είσοδος και έξοδος των εγκαταστάσεων του γηπέδου (ελαιοτριβείο-τυποποιητήριο και παγοποιείο ) θα γίνεται μόνο από τις θέσεις που βρίσκονται στην ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό όπως δείχνονται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα , η δημιουργία δε άλλης θέσης για την είσοδο-έξοδο οχημάτων, δεν επιτρέπεται.

 2. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού πρόσβασης, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης με δαπάνες του ενδιαφερόμενου όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

 3. Με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου θα γίνει η συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της εισόδου-εξόδου εντός της ιδιοκτησίας για την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.

 4. Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης, των εγκαταστάσεων του γηπέδου δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση της αιτούμενης εγκατάστασης, ως εγκατάσταση ελαιοτριβείου- τυποποιητηρίου καθώς και παγοποιείου. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 5. Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού πρόσβασης, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη ο ενδιαφερόμενος την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 6. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόψη μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων.

 7. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με την αδειοδοτούμενη εγκατάσταση.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τέσσερα (4) έτη με τις προβλεπόμενες χρήσεις. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από την λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες των οδών.

Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.

Σας αποστέλλουμε σχετικά την αίτηση του ενδιαφερομένου και τα συνημμένα (υπεύθυνη δήλωση, συμβόλαιο ακίνητου, σχεδιάγραμμα-τεχνική έκθεση κλπ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

H αρ. 36484/19-10-2018 αίτηση με τα συνημμένα

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγηση έγκρισης κοινής εισόδου – εξόδου οχημάτων σε γήπεδο στη θέση «Πύργος» Δήμου Κορινθίων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση έγκρισης κοινής εισόδου – εξόδου οχημάτων σε γήπεδο στη θέση «Πύργος» Δήμου Κορινθίων όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 1. Η κοινή είσοδος και έξοδος των εγκαταστάσεων του γηπέδου (ελαιοτριβείο-τυποποιητήριο και παγοποιείο ) θα γίνεται μόνο από τις θέσεις που βρίσκονται στην ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό όπως δείχνονται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα, η δημιουργία δε άλλης θέσης για την είσοδο-έξοδο οχημάτων, δεν επιτρέπεται.

 2. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού πρόσβασης, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης με δαπάνες του ενδιαφερόμενου όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

 3. Με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου θα γίνει η συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της εισόδου-εξόδου εντός της ιδιοκτησίας για την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.

 4. Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης, των εγκαταστάσεων του γηπέδου δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση της αιτούμενης εγκατάστασης, ως εγκατάσταση ελαιοτριβείου- τυποποιητηρίου καθώς και παγοποιείου. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 5. Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού πρόσβασης, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη ο ενδιαφερόμενος την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 6. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόψη μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων.

 7. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με την αδειοδοτούμενη εγκατάσταση.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/51/2018.

Leave a Comment