Απόφαση αριθμ. 9/115/2018

Απόφαση αριθμ. 9/115/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-03-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Σταυρέλης Νικόλαος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της πλειοψηφίας εκλεγμένο με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 5/75/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8123/07-03-2017 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 και έως την αντικατάστασή του, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 5/76/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Καμπούρης Χαράλαμπος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Μαρτίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 9460/16-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ., 3) Δράκος Παναγιώτης (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Φαρμάκη Γεωρ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6),Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Μπάκουλη Δημ., και προσήλθε στο 2ο θέμα της Ημερησίας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 115η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/ 18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιουτύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

Ο Δήµος Κορινθίων υπέβαλε πρόταση χρηµατοδότησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών και υπογράφηκε το σύµφωνο αποδοχής όρων εκκαθάρισης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεωνΚατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 49073/11122014 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Α 3ΕΝΙΨΠ) για την έγκρισηεπιχορήγησης του ήµου Κορινθίων µε το ποσό των 990.738,57€ για την κάλυψη ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του.

Με την υπ΄αρίθμ. 316/2017 (ΑΔΑ:Ω9Γ7ΩΛ7-ΞΔ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποδεχθήκαμε ποσό: 990.738,57€ για ¨Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων¨

Απολογιστικά στις 31/12/2017 ισχύουν τα κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ – ΚΑΕ 1215.0001

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:

Αριθ.Γραμ. Α 2075/2017 ποσό: 11.291,40 €

Αριθ.Γραμ. Α 2236/2017 ποσό: 362.792,33 €

Αριθ.Γραμ. Α 2778/2017 ποσό: 23.185,05 €

Αριθ.Γραμ. Α 2779/2017 ποσό: 122.725,90 € ήτοι συνολικό ποσό: 519.994,68 €

ΕΞΟΔΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:

1ος Πίνακας Εντολής ποσό : 374.083,73 €

2ος Πίνακας Εντολής ποσό : 145.910,95 € ήτοι συνολικό ποσό : 519.994,68 €

Στον Π/Υ έτους 2018 , πρέπει να εγγράψουμε το υπόλοιπο της Επιχορήγησης ως εξής :

ως προς το μέρος των εσόδων:

 • δημιουργούμε τον Κ.Α 1215.0001 με τίτλο: ”Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ” με το ποσό των 470.743,89€ και τελική πίστωση 470.743,89€

μεταφέρουμε απο τα έσοδα το ποσό των 470.743,89€ απο την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό και μέσω αυτού λαμβάνουμε ποσό 347.864,92€ για να ενισχύσουμε τις παρακάτω πιστώσεις απο την επιχορήγηση του κράτους για ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση. Η διαφορά που προκύπτει απο το ανωτέρω ποσό επιχορήγησης ποσού 122.878,97€ παραμένει στο αποθεματικό και θα απορροφηθεί εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος :

ως προς το μέρος των εξόδων:

Υπ.

Κωδικός

τίτλος

Ενίσχυση με επιχορήγηση

Ισόποση μείωση τακτικών

Τελικη πίστωση

10

8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

14.760,00

-14760

20875,43

20

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

13424,57

-13424,57

19902,75

35

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

130,99

-130,99

1615,81

30

8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

11413,7

-11413,7

27933,49

40

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

5.180,00

-5180

5180

30

8112.0006

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )

24.600,00

-24600

24600

00

8112.0006

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

3.653,04

-3653,04

16250,24

35

8116.0006

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

4.743,00

-4743

5337,71

00

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.930,79

-1930,79

1500

15

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

39.084,16

-39084,16

39084,16

20

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

175654,16

-175654,16

197333,8

30

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

21104,78

-21104,78

22949,69

35

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

22394,32

-22394,32

22759,12

45

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

9791,41

-9791,41

10092,83

347864,92

347.864,92

Απο τις ανωτέρω μειώσεις προκύπτει συνολικό ποσό: 347.864,92€ (τακτικά) το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό και απο εκεί μεταφέρει πίστωση 313.750,13 προκειμένου να ενισχύσει-δημιουργήσει τους κάτωθι κωδικούς:

 • τον Κ.Α 20/7135.0001 με τίτλο: ”Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ” προϋπολογισμού 193.740,40€ με το ποσό των 56.259,60€ και τελική πίστωση 250.000,00€

 • τον Κ.Α 20/6662.0002 με τίτλο: ”Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.” προϋπολογισμού 770.134,03€ με το ποσό των 132.819,13€ και τελική πίστωση 902.953,16€

 • τον Κ.Α 45/7112.0007 με τίτλο: ”Αγορά οικοπέδου για επέκταση νεκροταφείου Αρχαίας Κορίνθου” προϋπολογισμού 28.000,00€ με το ποσό των 9.791,41€ και τελική πίστωση 37.791,41€

 • δημιουργούμε τον Κ.Α 15/7112.0001 με τίτλο: ”Αγορά οικοπέδου στη Δ.Κ Εξαμιλίων για κατασκευή δημοτικού σχολείου ” με το ποσό των 100.000,00€ και τελική πίστωση 100.000,00€

 • δημιουργούμε τον Κ.Α 15/7135.0001 με τίτλο:”Προμήθεια αντίγραφου αγάλματος” με το ποσό των 14.880,00€

 • Δημιουργoύμε τον Κ.Α. 20/6681.0001 με τίτλο «Υλικά φαρμακείου» με το ποσό των 500,00€

 • Δημιουργoύμε τονΚ.Α. 30/6681.0001 με τίτλο «Υλικά φαρμακείου» με το ποσό των 300,00 ευρώ

ΜΕΡΟΣ Β’

Με το υπ΄αρίθμ. 6949/15-2-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων Προς την Ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκη Πίστη ζητήθηκε η καταβολή χρηματικού ποσού στο Δήμο εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε ζημία σε μεταλλική κολώνα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και σε μεταλλικές προστατευτικές μπάρες.Το γεγονός βεβαίωσε και το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου με το υπ΄αρίθμ. 2514/9/12/7-β/6-12-2016 έγγραφό του.Με το απο 29/1/2018 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Πίστης έγινε δήλωση αποδοχής καταβολής ποσού 2.500,00€. Θα πρέπει να γίνει αποδοχή του ως άνω ποσού και κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

προτείνουμε:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εσόδων:

 • ενισχύουμε τον Κ.Α 1699.0001 με τίτλο:”Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις”, προϋπολογισμού 500,00€ κατά το ποσό των 2.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 3.000,00€

 1. μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 2.500,00€ και απο εκεί ενισχύουμε ισόποσα :

 • τον Κ.Α 30/6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 14.000,00€ με το ποσό των 2.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 16.500,00€ προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκάλεσε ιδιωτικό όχημα στη γέφυρα της Τ.Κ. Περιγιαλίου

ΜΕΡΟΣ Γ’

κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 και το τεχνικό πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

προτείνουμε:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε:

 • τον Κ.Α 30/7331.0009 με τίτλο: ”Συντήρηση σχολείων Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης (έτους 2017” προϋπολογισμού 104.232,43€ κατά 58.047,84 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και τελική πίστωση 46.184,59 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) [το ποσό των 58.047,84 € είναι το προϊόν έκπτωσης από τη δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε η αριθμ. 60876/29-12-2017 σύμβαση ύψους 46.184,59 € (ΑΔΑΜ: 18SYMV002531959)] με το ποσό των 9.791,41€ και τελική πίστωση 37.791,41€

 • τον Κ.Α 30/7331.0010 με τίτλο: ”Συντήρηση σχολείων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)” προϋπολογισμού 97.527,24€ κατά 57.238,62 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και τελική πίστωση 40.288,62 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) [το ποσό των 57.238,62 € είναι το προϊόν έκπτωσης από τη δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε η αριθμ. 3944/31-1-2018 σύμβαση ύψους 40.288,62 € (ΑΔΑΜ: 18SYMV002605366)]

μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 115.286,46€ και απο εκεί ενισχύουμε ισόποσα :

 • τον Κ.Α. 30/7331.0016 και τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 294.200,00 με το ποσό των 115.286,46 € (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και τελική πίστωση 409.486,46€ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ).

Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα :

 • Μειώνουμε την πίστωση του έργου με κωδικό 1097 και Κ.Α. 30/7331.0009 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης (έτους 2017)» κατά 58.047,84 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και τελική πίστωση 46.184,59 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) [το ποσό των 58.047,84 € είναι το προϊόν έκπτωσης από τη δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε η αριθμ. 60876/29-12-2017 σύμβαση ύψους 46.184,59 € (ΑΔΑΜ: 18SYMV002531959)]

 • Μειώνουμε την πίστωσης του έργου με κωδικό 1098 και Κ.Α. 30/7331.0010 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης (έτους 2017)» κατά 57.238,62 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και τελική πίστωση 40.288,62 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) [το ποσό των 57.238,62 € είναι το προϊόν έκπτωσης από τη δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή του οποίου υπογράφηκε η αριθμ. 3944/31-1-2018 σύμβαση ύψους 40.288,62 € (ΑΔΑΜ: 18SYMV002605366)]

 • Ενισχύουμε την πίστωση του νέου έργου με κωδικό 1149 και Κ.Α. 30/7331.0016 και τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» με το ποσό των 115.286,46 € (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και τελική πίστωση 409.486,46€ (ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ).

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/115/2018.-

Leave a Comment