Απόφαση αριθμ. 9/117/2018

Απόφαση αριθμ. 9/117/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-03-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Σταυρέλης Νικόλαος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της πλειοψηφίας εκλεγμένο με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 5/75/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8123/07-03-2017 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 και έως την αντικατάστασή του, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 5/76/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Καμπούρης Χαράλαμπος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Μαρτίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 9460/16-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ., 3) Δράκος Παναγιώτης (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Φαρμάκη Γεωρ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6),Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Μπάκουλη Δημ.,και προσήλθε στο 2ο θέμα της Ημερησίας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 117η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 18.03.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής:

Θέμα : “Ορισμός δικηγόρου ”

Παρακαλώ όπως οριστεί δικηγόρος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των κάτωθι θεμάτων, προκειμένου να προβούμε σε πληρωμή των δικαιούχων ΜΑΠ- γάλακτος

  1. Κατά πόσο είναι δυνατόν να συμψηφισθεί η απαίτηση των δικαιούμενων υπαλλήλων του επιδικασθέντος ποσού των 100,00 € για τον καθένα σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ.107/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και αφορά το επίδομα γάλακτος για το διάστημα από 1/1/2014 έως 30/4/2014, με τα ποσά που οι ίδιοι δικαιούνται με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ.22/441/2017, στα οποία ποσά (μέρος αυτών αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ.) περιλαμβάνονται και τα επιδικασθέντα.

  2. Αν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στους δικαιούμενους όσοι εμφανίζονται απορριπτέοι στην αγωγή κατά το διάστημα από 1/1/2014 έως 30/4/2014. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την ειδικότητα και τη θέση εργασίας τους και είναι απορριπτέοι, πρέπει να τους χορηγηθεί;

  3. Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 30/4/2014 που περιέχεται στην αγωγή (χρονικό διάστημα και στην αγωγή) και ενώ απορρίφθηκε η αγωγή τους ως αόριστη, αν δικαιούνται το επίδομα γάλακτος.

  4. Πρέπει να παραιτηθούν από το επιδικασθέν ποσό οι δικαιούχοι για να λάβει χώρα η καταβολή με βάση την απόφαση του Δημοτικου Συμβουλίου;

  5. Για όσους απορρίφθηκε η αγωγή τους ως αόριστη και κατ’ επέκταση ως απαράδεκτη που σημαίνει ότι έχουν δικαίωμα να επανέλθουν, αν θα παραιτηθούν από την αξίωσή τους με βάση την αγωγή μπορεί να εφαρμοστεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά γράμμα;

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, με την εντολή να γνωμοδοτησει επί των ανωτέρω θεμάτων και για τον λόγο αυτό, προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Δαλακλή Οσία.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ.Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο Κορίνθου κ.Δαλακλή Οσία, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτησει επί των ανωτέρω θεμάτων, όπως αυτά ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/117/2018.-

Leave a Comment