Απόφαση αριθμ. 9/125/2018

Απόφαση αριθμ. 9/125/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-03-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη.

Επειδή ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της πλειοψηφίας εκλεγμένο με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 5/75/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8123/07-03-2017 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 και έως την αντικατάστασή του, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της σε ορθή υπ’ αριθμ. 5/76/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ. Καμπούρης Χαράλαμπος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Μαρτίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 9460/16-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Δράκος Παν. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωρ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ. και προσήλθε στη συζήτηση του 2ουθέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 125η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 5/69/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων, η δικηγόρος Κορίνθου κ.Μπερμπερίδου Λεοντίνα, με την εντολή να εκπροσωπήσει ως συνήγορος υπεράσπισης τον Δήμαρχο Κορινθίων κ.Πνευματικό Αλέξανδρο στην υπόθεση που αφορά την άσκηση των καθηκόντων του ως Δημάρχου Κορινθίων (για την από 05-04-2017 Αναφορά αξιόποινων πράξεων ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, των 1.Ελένης Αλαμάρα του Βασιλείου, 2.Βασιλείου Αλαμάρα του Πέτρου και 3. Πότας Χριστοδουλοπούλου του Δήμου ).

Ο Πρόεδρος κατόπιν λέει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί στην άσκηση ποινικής διαδικασίας (έγκλησης) ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου κατά των : 1.Ελένης Αλαμάρα του Βασιλείου, 2.Βασιλείου Αλαμάρα του Πέτρου και 3. Πότας Χριστοδουλοπούλου του Δήμου και κατά παντός ετέρου υπευθύνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: α) 229, παρ. 1 Π.Κ.  περί “ψευδούς καταμήνυσης”, β) 363 ΠΚ περί συκοφαντικής δυσφήμισης, άλλως 362 ΠΚ «περί απλής δυσφήμησης» και γ) 224 και 225 ΠΚ περί “ψευδούς ένορκης κατάθεσης”, και σύμφωνα με όποιες άλλες ισχύουσες διατάξεις κρίνει ο πληρεξούσιος δικηγόρος απαραίτητες, θα εμφανιστεί ενώπιον του αρμόδιου Πταισματοδίκη ή ανακριτικού υπαλλήλου προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις, έγγραφα, υπομνήματα κ.λ.π., θα παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω υπόθεση, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, και για το λόγο αυτό προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Μπερμπερίδου Λεοντίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο Κορίνθου κ.Μπερμπερίδου Λεοντίνα στην οποία δίνει εντολή ναπροβεί στην άσκηση ποινικής διαδικασίας (έγκλησης) ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου κατά των : 1.Ελένης Αλαμάρα του Βασιλείου, 2.Βασιλείου Αλαμάρα του Πέτρου και 3. Πότας Χριστοδουλοπούλου του Δήμου και κατά παντός ετέρου υπευθύνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: α) 229, παρ. 1 Π.Κ.  περί “ψευδούς καταμήνυσης”, β) 363 ΠΚ περί συκοφαντικής δυσφήμισης, άλλως 362 ΠΚ «περί απλής δυσφήμησης» και γ) 224 και 225 ΠΚ περί “ψευδούς ένορκης κατάθεσης”, και σύμφωνα με όποιες άλλες ισχύουσες διατάξεις κρίνει ο πληρεξούσιος δικηγόρος απαραίτητες, να εμφανιστεί ενώπιον του αρμόδιου Πταισματοδίκη ή ανακριτικού υπαλλήλου προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις, έγγραφα, υπομνήματα κ.λ.π., να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω υπόθεση, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/125/2018.- 

Leave a Comment