Απόφαση αριθμ. 9/55/2018

Απόφαση αριθμ. 9/55/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 1. Αριθμός Πρακτικού 9

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 11-12-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43034/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Βασ. Νανόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5) Ζώγκος Ανδρέας (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γεώργ.Φαρμάκη),

Α π ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός 2)Μιχ. Χατζής, 3)Μαρ. Καραμαλίκη. 4)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 55η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου επί της οδού Καρυάτιδων με αρ. 10 στην Κόρινθο» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 38390/02-11-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «εισήγηση περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου επί της οδού Καρυάτιδων με αρ. 10 στην Κόρινθο»

ΣΧΕΤ. : αρ. 35251/12-10-2018 αίτηση

Με το άνω σχετικό, γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, αίτημα κατοίκου της περιοχής «Αγιαννιώτικα» της πόλης της Κορίνθου περί έγκρισης εισόδου-εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης σε ιδιοκτησία στην οδό Καρυάτιδων με αρ. 10 στην πόλη της Κορίνθου.

Ο ενδιαφερόμενος, κατέθεσε αντίγραφο άδειας της πολεοδομίας για το ακίνητο όπου ζητείται η είσοδος –έξοδος στην εξεταζόμενη θέση (αρ. 255/1983 ) καθώς και συνημμένα λοιπά δικαιολογητικά (θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα-συμβόλαιο ιδιοκτησίας) .

Έπειτα, από επί τόπου αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι στην εξεταζόμενη θέση έχει διαμορφωθεί με εσοχή στο οικόπεδο είσοδος-έξοδος μέσου πλάτους τριάμισι (3,5) μέτρων.

Επειδή από το αρχείο της υπηρεσίας δεν βρέθηκε να έχει χορηγηθεί σχετική με το θέμα άδεια με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, λαμβάνοντας υπ’ όψη, ότι η οδός είναι μέσου πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων με διερχομένη κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων και ότι η αποτροπή της στάσης- στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου-εξόδου δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην οδική κυκλοφορία, η υπηρεσία μας συναινεί να δοθεί η αιτούμενη άδεια με απαγόρευση στάσης- στάθμευσης στη συγκεκριμένη θέση έμπροσθεν της υλοποιημένης εισόδου –εξόδου οχημάτων, και με τις εξής προϋποθέσεις

 1. Θα τοποθετηθεί μια απαγορευτική πινακίδα στάθμευσης (Ρ-40) παντός οχήματος, καθώς και μιας πρόσθετης πινακίδας (Πρ-3γ) η οποία θα τοποθετηθεί συμπληρωματικά της (Ρ-40) και θα ορίζει το τέλος ισχύος της. Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας θα εκτείνεται για3,5 μ. από τη θέση τοποθέτησής της και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Οι δύο πινακίδες (Ρ-40) και (Πρ-3γ) θα τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ. όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη.

Η πινακίδα (Ρ-40) θα αναγράφει τη φράση: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Αποφ. Δήμου……………………».

 1. Η άνω σήμανση προμηθεύεται και τοποθετείται με έξοδα του ενδιαφερόμενου κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

 2. Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά και ανακαλείται εφόσον από μελλοντικό έλεγχο προκύψει ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά.

Η απαγόρευση στάθμευσης επί του οδοστρώματος ισχύει και για τα οχήματα των ιδιοκτητών ή των εχόντων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των θέσεων στάθμευσης

 1. Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.

 2. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων. Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμένα : 1.αρ. 35251/12-10-2018 αίτηση με τα συνημμένα

Ακολούθως ο Προεδρεύων, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου επί της οδού Καρυάτιδων με αρ. 10 στην Κόρινθο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προεδρεύοντος, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου επί της οδού Καρυάτιδων με αρ. 10 στην Κόρινθο όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 1. Να τοποθετηθεί μια απαγορευτική πινακίδα στάθμευσης (Ρ-40) παντός οχήματος, καθώς και μιας πρόσθετης πινακίδας (Πρ-3γ) η οποία να τοποθετηθεί συμπληρωματικά της (Ρ-40) και να ορίζει το τέλος ισχύος της. Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας να εκτείνεται για3,5 μ. από τη θέση τοποθέτησής της και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Οι δύο πινακίδες (Ρ-40) και (Πρ-3γ) να τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ. όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη. Η πινακίδα (Ρ-40) να αναγράφει τη φράση: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Αποφ. Δήμου……………………».

 1. Η άνω σήμανση προμηθεύεται και τοποθετείται με έξοδα του ενδιαφερόμενου κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

 2. Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά και ανακαλείται εφόσον από μελλοντικό έλεγχο προκύψει ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά.

Η απαγόρευση στάθμευσης επί του οδοστρώματος ισχύει και για τα οχήματα των ιδιοκτητών ή των εχόντων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των θέσεων στάθμευσης

 1. Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.

 2. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/55/2018.-

Leave a Comment