Απόφαση αριθμ. 9/59/2018

Απόφαση αριθμ. 9/59/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 1. Αριθμός Πρακτικού 9

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 11-12-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43034/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Βασ. Νανόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5) Ζώγκος Ανδρέας (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γεώργ.Φαρμάκη),

Α π ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός 2)Μιχ. Χατζής, 3)Μαρ. Καραμαλίκη. 4)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 59η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αλεξίου Ιωάννη του Γεωργίου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625010, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 39487/οικ.4270/12-11-2018 σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΣυζήτηση και λήψη απόφασης περί διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625010 που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

Σχετ.: – Το με αριθμ. πρωτ. 33168/21-09-2018 έγγραφο της οικείας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

– Η με αριθμ. πρωτ. 35890/4047/2018 αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του κ. Ιωάννη Αλεξίου

Κατόπιν του σχετικού παραπάνω εγγράφου της οικείας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε ως ακολούθως.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, η αρχική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625010 επιφάνειας 1050,34 τ.μ που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου (αναφέρεται στους πίνακες των Ο.Τ 857 και Ο.Τ 858) του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Ιωάννη Αλεξίου του Γεωργίου και της Δήμητρας, ρυμοτομείται για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου επιφάνειας 999,32 τ.μ (τμήμα της υπό διάνοιξη περιμετρικής οδού πλάτους 16,00 μ.) και απομένει επιφάνεια 51,02 τ.μ η οποία προσκυρώνεται στις όμορες ιδιοκτησίες με κ.α 0614011 του Ο.Τ 857 για 9,16 τ.μ, με κ.α 0640011 του Ο.Τ 858 για 10,62 τ.μ και με κ.α 0640009 του Ο.Τ 858 για 31,24 τ.μ.

Στον ιδιοκτήτη αποδόθηκαν ως τελικές ιδιοκτησίες δύο νέα οικόπεδα για τα οποία οφείλει συνολικά στο Δήμο εισφορά σε χρήμα 9.361,32 € (εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) και ο Δήμος οφείλει στον ιδιοκτήτη αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας επιφάνειας 57,32 τ.μ.

Επίσης, σύμφωνα με τους πίνακες επικειμένων που κυρώθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 66264/06-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ο Δήμος οφείλει και αποζημίωση για δεκαπέντε (15) μεγάλα ελαιόδενδρα.

Με την υπ΄ αριθμ. 186/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου που δημοσιεύθηκε την 10-09-2013 καθορίσθηκαν: α) η προσωρινή τιμή μονάδος για την απαλλοτριωτέα γη των 57,32 τ.μ σε 215 €/τ.μ, β) η προσωρινή τιμή μονάδος για τα απαλλοτριωτέα επικείμενα που είναι δεκαπέντε (15ελαιόδενδρα σε 235 €/τεμάχιο και αναγνωρίσθηκε ως δικαιούχος της αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης γης και επικειμένων ο ως άνω ιδιοκτήτης.

Η απόφαση αυτή έχει καταστεί τελεσίδικη όπως προκύπτει από το υπ΄ αριθμ. 46/2014 πιστοποιητικό του Εφετείου Ναυπλίου.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εφόσον οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες επιθυμούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που άρθηκε αυτοδίκαια λόγω παρέλευσης της ως άνω δεκαοκτάμηνης προθεσμίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς την αρχή που εξέδωσε την απαλλοτριωτική απόφαση, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την παρέλευση της προθεσμίας, περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης. Αν το αίτημα γίνει δεκτό από την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση και υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης, δεν επιτρέπεται ο ανακαθορισμός της αποζημίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερημερίας.

Με την αριθμ. πρωτ. 35980/4047/2018 αίτηση που συνοδεύεται από την 17/10/2018 υπεύθυνη δήλωση, ο κ. Ιωάννης Αλεξίου του Γεωργίου ζητά τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης της εν λόγω ιδιοκτησίας σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής και την υπ΄ αριθμ. 186/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Η προσήκουσα αποζημίωση για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης είναι:

 1. αποζημίωση για την απαλλοτρίωσης της γης: 57,32 τ.μ Χ 215 €/τμ = 12.323,80 € (δώδεκα χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά)

 2. αποζημίωση για την απαλλοτρίωση των επικειμένων: 15 ελαιόδενδρα Χ 235 €/τεμάχιο = 3.525,00 € (τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ)

 3. δικαστικά έξοδα: σε 330,00 € (τριακόσια τριάντα ευρώ) για την παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου και σε ποσοστό 3% επί της συνολικής αποζημίωσης για τη σύνταξη της αίτησης και του υπομνήματος ήτοι 475,46 € (τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτά)

Δηλαδή, η συνολική αποζημίωση για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης ανέρχεται σε 16.654,26 € (δεκαέξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά)

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στην προκείμενη περίπτωση και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες πολεοδομικές διατάξεις, η υπ΄ αριθμ. 186/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης της εν λόγω απαλλοτρίωσης γης και επικειμένων, δημοσιεύθηκε την 10-09-2013. Επομένως από την ανωτέρω ημερομηνία μέχρι τις 10-03-2015 παρήλθε χρονικό διάστημα ενάμισι έτους, χωρίς να έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση με την παρακατάθεση της αποζημίωσής της και συνεπώς επήλθε η αυτοδίκαιη άρση της. Περαιτέρω, ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης δεν υπέβαλε μέσα σε ένα έτος από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο για τη διατήρησή της, ήτοι έως 10-04-2016, οπότε η αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης έχει οριστικοποιηθεί και δεν παράγει πλέον έννομες συνέπειες.

Όμως, σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου (12/2018 ΑΠ ΟΛΟΜ) η αυτοδίκαιη άρση δεν λαμβάνεται αυτεπάγγελτα υπόψη. Ως εκ τούτου νομιμοποιείται και ο καθ΄ου η απαλλοτρίωση (δηλαδή ο δικαιούχος της αποζημίωσης) να την προτείνει δικαστικά ή διοικητικά και ο υπερ΄ ου και υπόχρεος για τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης φορέας.

Όπως προαναφέρθηκε, ο κ. Ιωάννης Αλεξίου του Γεωργίου με την αριθμ. πρωτ. 35980/4047/2018 αίτησή του που συνοδεύεται από την 17/10/2018 υπεύθυνη δήλωσή του, ζητά τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης της εν λόγω ιδιοκτησίας σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής και την υπ΄ αριθμ. 186/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομολογία η διατήρηση της απαλλοτρίωσης υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου που κήρυξε την απαλλοτρίωση, ο οποίος είναι υπόχρεος στην καταβολή της αποζημίωσης και ο οποίος σταθμίζοντας ως υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης τη σκοπιμότητα του έργου και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον, αποφασίζει επ΄ αυτού κυριαρχικά, εφόσον κρίνει ότι για την προκειμένη περίπτωση ότι συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αναγκαιότητα διατήρησης της απαλλοτρίωσης γης επιφάνειας 57,32 τ.μ ως τμήμα προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου ήτοι της περιμετρικής οδού πλάτους 16,00 μέτρων του σχεδίου πόλεως και των επικειμένων, όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα διαγράμματος της πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000 και

β) πρόθεση και οικονομική δυνατότητα του Δήμου για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στον δικαιούχο, που αποδεικνύεται με την εγγραφή της προσήκουσας αποζημίωσης σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου.

Σημειώνεται, ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 υφίσταται ο κωδικός ΚΑ 30/7111.0003 για απαλλοτριώσεις γης και ο κωδικός ΚΑ 30/7111.0008 για απαλλοτριώσεις επικειμένων, για τους οποίους καλείται η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το παρόν να σας αποστείλει τα σχετικά στοιχεία ενόψει της λήψης απόφασης.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε με βάση το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασισθεί είτε η άρση της εν λόγω απαλλοτρίωσης είτε η αποδοχή της αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης για τη συντέλεσή της από τους ειδικούς κωδικούς του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου.

Συνημμένα:

 1. Η με αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας περί κύρωσης της πράξης εφαρμογής περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

 2. Πίνακας της κυρωμένη πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία με κ.α 0625010

 3. Απόσπασμα διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής

 4. Η με αριθμ. πρωτ. 66264/06-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης των πινάκων επικειμένων

 5. Πίνακας επικειμένων για την ιδιοκτησία με κ.α 0625010

 6. Η υπ΄ αριθμ. 186/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

 7. Το με αριθμ. πρωτ. 33168/21-09-2018 έγγραφο της οικείας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα στοιχεία του.

 8. Η με αριθμ. πρωτ. 35890/4047/2018 αίτηση του κ. Ιωάννη Αλεξίου του Γεωργίου με συνημμένη την από 17/10/2018 υπεύθυνη δήλωσή του

 9. Η υπ΄ αριθμ. 12/2018 Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Ακολούθως ο Προεδρεύων, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο αποδοχή της αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης για τη συντέλεσή της από τους ειδικούς κωδικούς του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προεδρεύοντος, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τον σχετικό φάκελο, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων θετικά, για την αποδοχή της αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του κ.Αλεξίου Ιωάννη του Γεωργίου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625010, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης για τη συντέλεσή της από τους ειδικούς κωδικούς του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου, για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/59/2018.-

Leave a Comment