Απόφαση αριθμ.9/60/2018

Απόφαση αριθμ.9/60/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 1. Αριθμός Πρακτικού 9

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 11-12-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43034/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Βασ. Νανόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5) Ζώγκος Ανδρέας (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γεώργ.Φαρμάκη),

Α π ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός 2)Μιχ. Χατζής, 3)Μαρ. Καραμαλίκη. 4)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 60η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0628002 έναντι του ΚΧ. 828 στην περίμετρο του σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 42575/οικ.4617/05-12-2018 σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Περί διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0628002 έναντι του ΚΧ.828 στην περίμετρο του σχεδίου της περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων».

Οι α) Αδάμ Αλέξιος του Νικολάου και της Ξανθής και η συζ. αυτού β) Δημοπούλου Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας είναι ιδιοκτήτες εξ’ ημισείας της με αρ.κτ. 0628002 ιδιοκτησίας η οποία βρίσκεται έναντι του ΚΧ.828 στην περίμετρο του σχεδίου πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της πόλης της Κορίνθου.

Η ιδιοκτησία περιλαμβάνεται στο ΚΧ.828 των πινάκων της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας η οποία Π.Ε. Διορθώθηκε για την ιδιοκτησία του θέματος με την υπ΄ αριθμ.43130/12-8-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (απόφαση με την οποία κυρώθηκε η α.α.14/ 2013 διορθωτική πράξη και στην συνέχεια καταχωρήθηκε στο λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο Κορίνθου με αρ. 1354 / 30-9-2013)

Επίσης με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής και συνεπώς και της ιδιοκτησίας του θέματος.

Από τις ανωτέρω αποφάσεις τους πίνακες και τα διαγράμματα αυτών ανέκυψαν για τους ιδιοκτήτες δικαιώματα αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης και συγκεκριμένα α) λόγω ελλείμματος γης συνολικά 2* 121,05= 242,10 τ.μ. (στήλη 50 της σελίδας 521 β-2 της διορθωτικής πράξης της Π.Ε.) και β) λόγω ρυμοτόμησης επικειμένων(σελ. 172 των πινάκων επικειμένων).

Κατόπιν τούτων οι ιδιοκτήτες προέβησαν στον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδος και την αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης για τα οποία και δημοσιεύθηκαν οι α) 70 / 2016 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου αυτής και β) 342 / 2018 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης.

Τις προαναφερθείσες αποφάσεις κατέθεσαν στον Δήμο και ζήτησαν με το υπ΄αριθμόν πρωτ. 39278 / 9-11-2018 αίτημά τους την καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούνται σύμφωνα με τα επιδικασθέντα.

Από τα παραπάνω υπολογίζεται η αποζημίωση των ιδιοκτητών η οποία ανέρχεται α) για μεν τη γη σε 242,10*160/τμ =38.736,00  και β) για δε τα επικείμενα σε 3.082,50€ και επιπρόσθετα προκύπτει γ) δικαστική δαπάνη συνολικά 1.027,28

Επειδή της δημοσιεύσεως της προσωρινής τιμής αποζημίωσης παρήλθε χρονικό διάστημα (18) μηνών χωρίς αυτή να συντελεστεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 11 του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) “…η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως…”

Με την αριθμ. πρωτ. 40355/4350/19-11-2018 αίτησή τους κατάθεσαν τις από 9/11/2018 υπεύθυνες δηλώσειςτους με τις οποίες ζητούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης της εν λόγω ιδιοκτησίας τους για γη συνολικά 242,10τμ και για τα επικείμενα σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής όπως ισχύει διορθωμένη, τους κυρωμένους πίνακες επικειμένων και τις υπ΄ αριθμ. 70 / 2016 και 342 / 2018 αποφάσεις Εφετείου Ναυπλίου.

Σύμφωνα με την κείμενη νομολογία η διατήρηση της απαλλοτρίωσης υπόκειται “…στη διακριτική ευχέρεια της διοικητικής αρχής, η οποία σταθμίζοντας, ως υπόχρεη για την καταβολή της αποζημίωσης, τη σκοπιμότητα του έργου και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον για τη διατήρηση της απαλλοτριώσεως, αποφασίζει επ’ αυτού κυριαρχικά…¨. (είδατε και την με αρ. 12 / 2018 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου)

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ιδιοκτήτες είχαν αιτηθεί με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 34081 / 22-8-2016αίτημά τους την καταβολή του 60% της αποζημίωσης που καθορίστηκε προσωρινά με την 70/2016 απόφαση Μ. Εφετ. Ναυπλίου η οποία αίτηση απορρίφθηκε τότε με την υπ’ αριθμόν 7 / 123/ 11-4-2017 απόφασή του Δ. Σ. Κορινθίων με το αιτιολογικό και μόνον ότι δεν ορίζεται στην προαναφερθείσα απόφαση δικαστηρίου η καταβολή ποσοστού αποζημίωσης και διότι εκκρεμεί η εκδίκαση καθορισμού οριστικής τιμής. (είδατε και γνωμοδότηση της ορισθείσας για τον σκοπό αυτό δικηγόρου). Σήμερα όμως που δημοσιεύθηκε η 342 / 2018 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου περί οριστικής τιμής κατατέθηκε αυτή και ζητείται η αποζημίωση.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασισθεί είτε η άρση της εν λόγω απαλλοτρίωσης είτε η αποδοχή της αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης των ενδιαφερόμενων περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της αποζημίωσης η οποία θα ανέρχεται συνολικά και μαζί με τα δικαστικά έξοδα σε (38.736,00€+3.082,50€+1.027,28€=) 42.845,78.

Συνημμένα:

 1. Η με αριθμ. πρωτ. 43130/12-8-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκε η α.α.14/ 2013 διορθωτική πράξη της 3920/15-5-2009 Απ. Νομ. Κορ. κύρωσης της Π.Ε.

 2. Πίνακας της κυρωμένης διορθωτικής πράξης της Π.Ε. για την ιδιοκτησία με κ.α 0628002

 3. Απόσπασμα διαγράμματος της κυρωμένης διορθωτικής πράξης της Π.Ε.

 4. Η με αριθμ. πρωτ. 66264/06-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης των πινάκων επικειμένων.

 5. Πίνακας επικειμένων για την ιδιοκτησία με κ.α 0628002

 6. Φωτ/φο αιτήματος αποζημίωσης με αρ.πρωτ.39278/9-11-2018 των Αδάμ Αλέξιου & Δημοπούλου Αλεξ/δρας και το αρ.πρωτ.5975/5-2-2014 αίτημα κατάθεσης Υπεύθυνων Δηλώσεων περί επιθυμίας τους διατήρησης της απαλλοτρίωσης.

 7. Φωτ/φο της 70/2016 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων αυτής.

 8. Φωτ/φο της 342/2018 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού οριστικής τιμής αποζημίωσης.

 9. Φωτ/φο προγενέστερου αιτήματος αποζημίωσης στο 60% της προσωρινά καθορισθείσας με αρ.πρωτ.34081/22-8-2016 των Αδάμ Αλέξιου & Δημοπούλου Αλεξ/δρας με την γνωμοδότηση δικηγόρου και την απορριπτική τότε απόφαση 7 / 123 / 2017 Δ.Σ. Κορινθίων.

 10. Η υπ΄ αριθμ. 12/2018 Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Ακολούθως ο Προεδρεύων, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης των ενδιαφερόμενων περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της αποζημίωσης η οποία θα ανέρχεται συνολικά και μαζί με τα δικαστικά έξοδα σε (38.736,00€+3.082,50€+1.027,28€=) 42.845,78.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προεδρεύοντος, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τον σχετικό φάκελο, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την αποδοχή της αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης των ενδιαφερόμενων περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της αποζημίωσης η οποία θα ανέρχεται συνολικά και μαζί με τα δικαστικά έξοδα σε 42.845,78, για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. : α) 70/2016 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου αυτής και β)342/2018 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/60/2018.- 

Leave a Comment