Απόφαση Κοινότητας Κορίνθου 28/2020, Παροχή γνωμοδότησης περί αιτούμενης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε κέντρο αποθήκευσης διανομής ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Α.Ε. στη θέση «ΚΑΖΑΡΜΑ» της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

Απόφαση Κοινότητας Κορίνθου 28/2020,

Παροχή γνωμοδότησης περί αιτούμενης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε κέντρο αποθήκευσης διανομής ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Α.Ε. στη θέση «ΚΑΖΑΡΜΑ» της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.