Απόφαση Κοινότητας Κορίνθου 3/2021, Γνωμοδότηση περί αιτούμενης έγκρισης απότμησης κρασπέδου – διαμόρφωσης πεζοδρομίου και σήμανσης απαγόρευσης στάσης στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου αυτοκινήτων επί της οδού Πατρών με αριθμ. 126 στην πόλη της Κορίνθου

Απόφαση Κοινότητας Κορίνθου 3/2021, Γνωμοδότηση περί αιτούμενης έγκρισης απότμησης κρασπέδου – διαμόρφωσης πεζοδρομίου και σήμανσης απαγόρευσης στάσης στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου αυτοκινήτων επί της οδού Πατρών με αριθμ. 126 στην πόλη της Κορίνθου

Leave a Comment