Από το Πρακτικό 1/10.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 7/2020

περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη  κ. Τσαβαλιά Ευάγγελου του Κωνσταντίνου με αρ. κτημ. 0612006 στο Ο.Τ.802 στο σχέδιο πόλης της περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ Κορίνθου»