Από το Πρακτικό 1/10.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων. Αριθμός Απόφασης 5/2020

Επί εισηγήσεως περί προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με αρ. κτημ.0520017 του Ο.Τ. 638 στην περιοχή <<Μπαθαρίστρα – Δέλτα>> του σχεδίου πόλης, ιδιοκτησίας Βενετσάνου Φωτεινής – Εμιλίας του Δημητρίου

Leave a Comment