Από το Πρακτικό 1/10.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων. Αριθμός Απόφασης 6/2020

Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδος οφειλής λόγω προσκύρωσης του κ. Καλαντζή Μιχαήλ του Σπυρίδωνα που αφορά την αρχική ιδιοκτησία με αρ. κτημ. 0613022 στο Ο.Τ.843 στο σχέδιο πόλης της περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ Κορίνθου

Leave a Comment