Από το Πρακτικό 1/10.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων. Αριθμός Απόφασης 8/2020

Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των φερόμενων ιδιοκτητών κ.κ.  Νούλογλου Νικολάου του Αβραάμ και Πουσιούλα Ζερβομανώλη του Χαρίλαου συζ. Νικ. Νούλογλου με αρ. κτημ. 0612005 στο Ο.Τ.797 στο σχέδιο πόλης της περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ Κορίνθου