Από το Πρακτικό 13/19-08-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 15/2020

Γνωμοδότηση περί αιτούμενης χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ  της κας Τζόγια Σπυρ. Γεωργίου στην διεύθυνση Αποστόλου Παύλου 62 στην Κόρινθο.