Από το Πρακτικό 14/19-08-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 18/2020

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου –εξόδου οχημάτων μονάδας της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» στην περιοχή «Μπαθαρίστρα» της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων