Από το Πρακτικό 14/19-08-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 19/2020

Γνωμοδότηση περί έγκρισης  εισόδου- εξόδου  οχημάτων εγκατάστασης  της εταιρείας ‘ ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΛΑ  Ι.Κ.Ε.’ στην περιοχή ‘Μπαθαρίστρα’  της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων