Από το Πρακτικό 14/19-08-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 20/2020

Γνωμοδότηση περί έγκρισης  εισόδου- εξόδου  οχημάτων εγκατάστασης  της εταιρείας ‘ DAILY FRUITS  Ι.Κ.Ε.’ στην θέση  ‘Ποσειδωνία’  της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

Leave a Comment