Από το Πρακτικό 15/23-10-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 24/2020

Έκφραση γνώμης για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου 2020»της αριθμ. μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, προϋπολογισμού 1.340.000,00 €

Leave a Comment