Από το Πρακτικό 2/20.03.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων. Αριθμός Απόφασης 13/2020.

Γνωμοδότηση περί αιτούμενης άδειας διέλευσης οχήματος στο πεζοδρομημένο δίκτυο της πόλης της Κορίνθου στην οδό Κύπρου 75