Από το Πρακτικό 2/20.03.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 12/2020

Γνωμοδότηση περί αιτούμενης άδειας διέλευσης οχήματος στο πεζοδρομημένο δίκτυο της πόλης Κορίνθου στην οδού Περιάνδρου