Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστρο

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 22/16.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 442/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ: «Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση για δεύτερη φορά, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 35571/16-10-2018 (ορθή επανάληψη)πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος,
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Ζήμος Κων/νος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης Δημήτριος
17.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
18.    Μουρούτσος Γεώργιος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Κορδώσης Χρήστος,
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
25.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
26.    Καρασάββας Ιωάννης
27.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
28.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
4.       Σούκουλης Ανδρέας
5.       Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση και των  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
2. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018
που συνίσταται στην αντιμετώπιση των ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την τελευταία θεομηνία  29-9-2018, στο Δήμο μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη με αριθμ. 35571/16-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και δέχεται να τα συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτών.
Ο Πρόεδρος για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο«Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες»,ενημέρωσετα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι μετά τις τελευταίες καταστροφές που έγιναν την 29-9-2018,στο Δήμο μας, ο Δήμαρχος έστειλε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτη χρηματοδότηση, προκειμένου ν΄ αντιμετωπιστούν οι συνέπειες που προέκυψαν από τις πρόσφατες καταστροφές.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την με αρ. πρωτ. 55836/11-10-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο μας χρηματοδοτεί με το ποσό των 400.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ -055 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο αριθμ. 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»
Τέλος, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Συμβούλων την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
(1)            τις αριθμ. 7186/4-10-2018 & 7279/5-10-2018 Αποφάσεις Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, Τενέας, Κορινθίων, Σαρωνικού & Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης-9-2018.
(2)            την αριθμ. 55836/11-10-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)
και προκειμένου άμεσα να προχωρήσει ο Δήμος στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης-9-2018 σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις Εκθέσεις Αυτοψίας που κατέγραψε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, με την παρούσα εισήγηση,
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποδεχτεί τη χρηματοδότηση ύψους 400.000,00 ευρώ από το έργο του ΥΠ.ΕΣ. «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 55836/11-10-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την άμεση ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29-9-2018 σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κορινθίων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 400.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από το έργο του ΥΠ.ΕΣ. «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29-9-2018 σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κορινθίων.
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 442 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment