Αριθμός Απόφασης 19/2020

Από το Πρακτικό 3/22.07.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Επί εισηγήσεως για καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των φερόμενων ιδιοκτητών κ.κ. Χρήστου Ρουμελιώτη του Παναγιώτη και Δήμητρας Παραδείση του Έκτωρα συζ.. Χρ. Ρουμελιώτη με κωδ. Αρ. 06Ν στο ΟΤ 739 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα

Leave a Comment