•Αριθμός Απόφασης 197/2020

Από το Πρακτικό 22/27.08.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 42ο Η.Δ:. «Έγκριση εκτέλεσης των ενταγμένων έργων για τα οποία επιχορηγήθηκε ο Δήμος καθώς και την αποπληρωμή των παροχών /προμηθευτών αυτών στα πλαίσια του Ε.Π. ‘’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020” του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»