Αριθμός Απόφασης 20/2020

Από το Πρακτικό 3/22.07.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 2ο: «Επί εισηγήσεως περί διαμόρφωσης της εισόδου – εξόδου οχημάτων σε εγκατάσταση (Ξυλουργείο) στον οικισμό Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων»