Αριθμός Απόφασης 21/2020

Από το Πρακτικό 3/22.07.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 3ο: «Επί εισηγήσεως περί διαμόρφωσης δύο ανεξάρτητων εισόδων και εξόδων σε εγκαταστάσεις  (συνεργεία αυτοκινήτων) του Κωνσταντίνου Δράϊνα και Δημητρίου Μάρα στον οικισμό Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων»