Αριθμός Απόφασης 23/2020

Από το Πρακτικό 3/22.07.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 5ο: «Επί εισηγήσεως περί έγκρισης εισόδου – εξόδου μονάδας (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της Κοινότητας Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment