Αριθμός Απόφασης 24/2020

Από το Πρακτικό 3/22.07.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 3ο: «Επί εισηγήσεως περί έγκρισης εισόδου – εξόδου εγκατάστασης (συσκευαστηρίου) στη θέση  «ΦΥΝΤΑΝΙΑΉ ΚΑΡΑΤΖΑΣ» της Κοινότητας Άσσου του Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment