Αριθμός Απόφασης 27/2020

Από το Πρακτικό 4/25.08.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 3ο: «Επί εισηγήσεως για καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του κ. Παπαδοπούλου Χαράλαμπου του Κων/νου με αρ. κτ. 200α  στο Ο.Τ. 222 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγ. Γεωργίου»