•Αριθμός Απόφασης 28/2020

Από το Πρακτικό 4/25.08.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 4ο: «Επί εισηγήσεως για καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του κ. Πολύζου Χρήστου του Ζαχαρία με αρ. κτ. 0514014 στα ΟΤ 667, 690 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα»

Leave a Comment