Αριθμός Απόφασης 3/2020

Από το Πρακτικό 1/13.01.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 3ο: Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment