Αριθμός Απόφασης 314/2020

Από το Πρακτικό 33/08.12.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 4ο  Η.Δ.: «Διαγραφή οφειλών, λόγω παραγραφής αξιώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών κατά του Δήμου Κορινθίων καθώς και δαπανών οι οποίες αμετάκλητα κρίθηκαν μη θεωρητέες   από τα αρμόδια τμήματα Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν πράξεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας»