•Αριθμός Απόφασης 32/2020

Από το Πρακτικό 5/28.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 2ο: «Επί εισηγήσεως για έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού μεταξύ των Ο.Τ. Γ 307 και Γ 308 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα”»

Leave a Comment