•Αριθμός Απόφασης 33/2020

Από το Πρακτικό 5/28.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 3ο: «Επί εισηγήσεως για έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών στο Ο.Τ. 103 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Αμόνι” του  Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment