•Αριθμός Απόφασης 34/2020

Από το Πρακτικό 5/28.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 4ο: «Επί εισηγήσεως για καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Δρακοπούλου Νίκης συζ. Ζαχαρία θυγ. Χρήστου Κοντέα με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 253 στο Ο.Τ. Γ 209  του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Αγίου Γεωργίου”  Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων»