•Αριθμός Απόφασης 35/2020

Από το Πρακτικό 5/28.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 5ο: «Επί εισηγήσεως για καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με κωδ. αρ. τελικής ιδιοκτησίας 121 στο ΟΤ  258Β του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγ. Γεωργίου, Κόρινθος»

Leave a Comment