Αριθμός Απόφασης 356/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 4ο Ε.Η.Δ.: «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή από τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment