•Αριθμός Απόφασης 36/2020

Από το Πρακτικό 5/28.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 6ο: «Επί εισηγήσεως για καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των κ.κ. Τσιμπρή Ηλία του Παναγιώτη και Τσιμπρή Αγγελικής του Παναγιώτη με κωδ. αρ. τελικής ιδιοκτησίας 02 στο ΟΤ 606α του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρας – Δέλτα Κόρινθος»

 

Leave a Comment