•Αριθμός Απόφασης 37/2020

Από το Πρακτικό 5/28.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 7ο: «Επί εισηγήσεως περί διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδ. αριθμ. κτηματ. 0513011 στο ΟΤ 666 του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα, Κόρινθος»

Leave a Comment