•Αριθμός Απόφασης 38/2020

Από το Πρακτικό 5/28.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 8ο: «Επί εισηγήσεως περί διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης εκ της αρχικής ιδιοκτησίας με κωδ. αριθμ. κτηματ. 362β στο ΟΤ 244 του σχεδίου πόλεως περιοχής Αγ. Γεωργίου, Κόρινθος»

Leave a Comment