Αριθμός Απόφασης 4/2020

Από το Πρακτικό 1/13.01.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 4ο: Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»

Leave a Comment