•Αριθμός Απόφασης 44/2020

Από το Πρακτικό 6/30.12.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 5o : «Επί εισηγήσεως περί έγκρισης εισόδου –εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας «TERRA MEDITERRANEΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στη θέση ¨Σκουτέλα¨ της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου»

Leave a Comment