•Αριθμός Απόφασης 45/2020

Από το Πρακτικό 6/30.12.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 6ο: «Επί εισηγήσεως περί έγκρισης εισόδου –εξόδου οχημάτων σε κέντρο αποθήκευσης διανομής  ιδιοκτησίας «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Α.Ε.» στη θέση ¨ΚΑΖΑΡΜΑ¨ της Κοινότητας Κορίνθου»