•Αριθμός Απόφασης 46/2020

Από το Πρακτικό 6/30.12.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 7ο: «Επί εισηγήσεως περί έγκρισης εισόδου –εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης  επί της οδού Διογένους στον οικισμό Αγίου Σπυρίδωνα, στην Κόρινθο»