Αριθμ. Απόφασης: 1

Πρακτικό 2/5-1-2021

της Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κορινθίων

Θέμα 1ο : «Γνωμοδότηση σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα  οικονομικού έτους 2021 του Δήμου

                  Κορινθίων»

Leave a Comment