Αριθμ. Απόφασης: 2

Πρακτικό 2/5-1-2021 της Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κορινθίων

 

Θέμα 2ο : «Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  

                 2021 του Δήμου Κορινθίων»

 

Leave a Comment