Αριθμ. Απόφασης: 3

Πρακτικό 3/19-12-2019 Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κορινθίων Μοναδικό Θέμα : «Προσχέδιο του δημοτικού προϋπολογισμού, έτους 2020, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167)»