Αριθμ. Απόφ. 11/2020

Από το Πρακτικό  8/2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Αρχαίας  Κορίνθου

Θέμα 1ο : «Παροχή στοιχείων περί συντήρησης οδού στην Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου, του Δήμου Κορινθίων στη θέση ΘΕΑΤΡΟ»